22.03.2018
Nowy most wzdłuż 2553C
Planowane jest wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego w m. Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-
Kościelec-Janikowo do drogi  255”. Projekt na przedmiotowe zadanie został złożony do Ministerstwa Infrastruktury celem otrzymania
dofinansowania. Obiekt inżynierski w km 10+546 przechodzi przez Jezioro Pakoskie w bezpośrednim sąsiedztwie mostu kolejowego na
linii Poznań-Inowrocław. Zakres prac polegać będzie na:
- Robotach przygotowawczych
- Rozbiórce wyposażenia obiektu
- Zabezpieczeniu infrastruktury liniowej, tj. kabli, przewodów.
- Rozbiórce podpór i nawierzchni na dojazdach wg projektu branży drogowej
- Umocnieniu skarp.
W trakcie przeprowadzenia prac rozbiórkowych ruch kołowy i pieszy na obiekcie zostanie całkowicie zamknięty. Prosimy o dostosowanie
się do czasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała na czas przebudowy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności