22.03.2018 r.
Ważne! Kolejne „kaskadowe przekazywanie dróg”
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rolnictwa oraz Uchwałą nr XL/665/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego odcinek DW nr 252 od ronda Solidarności na terenie miasta Inowrocławia do skrzyżowania z
obwodnicą Inowrocławia, tj. węzła Jacewo DK 15/25 od km 0+000 do km ok. 3+500 na terenie powiatu inowrocławskiego przeszły w
ręce powiatu (ZDP). Z dniem 11 stycznia 2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu odpowiada za te odcinki tj. ul. Jacewska (od
ronda Solidarności do
ul. Działowej), ul. Działowa (od ul. Jaczewskiej do ul. Św. Ducha) i ul. Św. Ducha (od ul. Działowej do granic miasta i dalej do węzła w
Jacewie), w zakresie ustawowych zadań zarządcy drogi m.in. bieżącego utrzymania, prac inwestycyjnych itp.
Natomiast zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/302/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii drogi gminnej, przekazano Miastu
Inowrocław o proporcjonalnej długości dwie ulice o łącznej dł. 3,554 km nie spełniające ustawowych kryteriów dróg powiatowych, tj. 
- 3410C - aleja Niepodległości (od km 0+000 do km 2+279) od ul. Prezydenta Franklina Roosevelta do ul. 800-lecia
Inowrocławia,
- 3425C - ul. Wojska Polskiego (od km 0+474 do km 1+749) na odcinku od ul. Rąbińskiej do al. Niepodległości.
Wobec powyższego z dniem 23 marca br. Prezydent Miasta Inowrocław stanie się oficjalnie zarządcą tych ulic.
Przypominamy, że ul. Wojska Polskiego (od km 0+000 do km 0+474) od ul. 800-lecia Inowrocławia do ul. Rąbińskiej już wcześniej
przeszła we władanie Prezydenta Miasta Inowrocławia.
W gestii Marszałka Województwa kujawsko-Pomorskiego pozostały jednak jeszcze ulice w Inowrocławiu, na których odbywa się
większy ruch tranzytowy, czyli Toruńska i bpa. Antoniego Laubitza. Ulicą Dworcową i Szosą Bydgoską aktualnie jeszcze zarządza GDKKiA
Oddział w Bydgoszczy. 
ZAŁĄCZNIK

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności