21.03.2018 r.
Niebawem ruszy przebudowa 2569C na odc. Dziennice-Góra-Witowy
Niebawem rusza przebudowa drogi powiatowej nr 2569C. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk na
odcinku Dziennice - Góra - Witowy, krzyżującej się z droga wojewódzką 252”  zostanie wsparte przez IKS SOLINO S.A. na kwotę
900.000,00 zł, Gminę Inowrocław w kwocie 200.000,00 zł oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 50% w ramach programu
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
Początek opracowania m. Witowy a koniec w obrębie skrzyżowania z DW 252 o dł. 4.312,44 km. Na całym projektowanym odcinku
zostanie wykonana warstwa wyrównawcza AC16W oraz warstwa ścieralna AC11S
z betonu asfaltowego. Na odcinkach poszerzeń dodatkowo zostanie wykonana warstwa stabilizacji
i podbudowy pod warstwy bitumiczne. Pobocza zostaną wykonane z kruszywa naturalnego szer. 1,0 m. W miejscowości Witowy i Góra
powstanie jednostronny chodnik szer. 2,0 m a na odcinku od km 7+000 do 7+720 zaprojektowano chodnik przy jezdni zmiennej
szerokości od 1,5 m do 1,8 m ze ściekiem ulicznym przy krawędzi jezdni.
Na wysokości kościoła w Górze powstaną miejsca postojowe w ilości  13 szt. wraz z wyznaczeniem zatok autobusowych z kostki
betonowej gr. 8,0 cm. Na wlotach do miejscowości powstaną wyspy uspokajające ruch. Przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych poprzez nadaniu nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych a na odcinkach gdzie występują chodniki
poprzez zaprojektowanie ścieków ulicznych z kostki betonowej. 
Droga po przebudowie posiadać będzie następujące parametry:
- Klasa drogi - Z (zbiorcza);
- Kategoria drogi: droga powiatowa;
- Prędkość projektowa: 40 km/h;
- Kategoria ruchu: KR3;
- Projektowana szerokość pobocza: 2x1 m;
- Projektowana szerokość chodnika: od 1,5 do 2 m.
Prace prowadzone będą etapami pod ciągłym ruchem pojazdów, bez potrzeby ich czasowego zamknięcia.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności
w strefie robót. Wykonawcą przebudowy została firma TRAKCJA PRKiL S.A. z Warszawy, wyłoniona
w drodze przetargu, która zaoferowała wykonanie zadania na kwotę 4.817.776,73 zł i udzieliła 60 miesięcznej gwarancji.Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności