21.03.2018 r.
Przebudowa drogi nr 2407C Kołodziejewko - Kołodziejewo - Trląg - I etap
Lokalizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko - Kołodziejewo - Trląg - I etap” od km 2+339 do km 5
+870, o długości 3.531 m  na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Kołodziejewo do miejsca planowanej obwodnicy miejscowości
Trląg). Przebudowywana droga nr 2407C realizowana jest dla potrzeby zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, eliminacja
utrudnień
w ruchu lokalnym, polepszenie warunków ruchowych na drodze, podniesienie komfortu i jakość życia mieszkańców nieruchomości
zlokalizowanych przy drodze.
Zakres prac obejmuje:
- oznakowanie miejsca robót,
- rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść pieszych,
- budowie poszerzenia jezdni,
- budowie zatok autobusowych,
- wzmocnieniu jezdni na całym odcinku drogi,
- remoncie i budowie zjazdów z kostki betonowej i bitumicznych,
- przebudowie skrzyżowań,
- budowie chodnika,
- oznakowaniu poziomym i pionowym
- wykonanie pobocza warstwa KŁMS,
- przywrócenie oznakowania do stanu pierwotnego.
Parametry drogi po przebudowie:
- Klasa drogi - Z (zbiorcza);
- Kategoria drogi: droga powiatowa;
- Projektowana szerokość jezdni poza terenem zabudowanym: 6,0 m;
- Projektowana szerokość jezdni w terenie zabudowanym: 6,0 m;
- Projektowana szerokość pobocza: 2x1 m;
- Projektowana szerokość chodnika: 1,5 i 2 m.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności
w strefie robót. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu zostało konsorcjum inowrocławskich firm: Lider PRD INODROG Sp. z o.o.
Partner: Drogi i Mosty Henryk Boczek, które wyceniło pracę na kwotę 2.722.291,29 zł i udzieliło 60 miesięcznej gwarancji.
Przedsięwzięcie wspiera Gmina Janikowo kwotą: 100.000,00 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności